شرایط عقد قرارداد

در گروه خدمات مجالس تشریفات آریان شرایط عقد قرارداد به شرح ذیل میباشد:

1- تمامی سفارشات از سوی مشتری مانند ظروف کرایه، اجاره میز و صندلی، خدمات مجالس  فقط با عقد قرارداد کتبی پذیرفته و اجرا می‌شود.
2- تمامی سفارشات مشتریان توسط تشریفات آریان تا سه روز قبل از اجرا قابل تغییر میباشد و پس از این مدت زمان تغییر نخواهد نکرد.
3- موسسه تشریفات آریان در زمان انجام سفارش، فـقط در چـهارچوب قرار داد عمـل کـرده و هـرگـونه تغـییر در مـوارد قـرارداد مـقدور نمیباشد.
4- گروه تشریفات آریان متعهد می‌باشد که کلیه سفارشات مندرج در قرارداد را در زمان – مکان و ساعت مقرر طبق درخواست مشتری تحویل نماید.
5- کلیه ملزومات مورد نیاز جهت انجام سفارش در زمان اجرای قرارداد نزد مشتری امانت بوده و هرگونه خسارت و آسیب وارده به وسایل ، جبران خسارت آن را برای مشتری موجب می گردد.
6- سفارش های زیر یک میلیون تومان بصورت فاکتور محاسبه گردیده و قابلیت قرار دادی شدن را دارا نمی باشند.
7- گروه آریان در مورد تسویه حساب قرار دادهای خود فقط به صورت نقدی عمل کرده و ارائه هرگونه چک و یا وعده پرداخت، اصل قرار داد را زیر سؤال برده و از درجه اعتبار ساقط می نماید.
8- هرگونه سفارش فقط با واریز مبلغ پیش پرداخت به یکی از حسابهای بانکی گروه آریان معتبر و قابل اجرا بوده و عدم واریز پیش پرداخت، لغو سفارش مشتری را در پی خواهد داشت.
9- کلیه تسویه حساب های مالی هر قرارداد در روز انجام قرارداد بصورت کامل انجام گرفته و هرگونه عدم پرداخت نقدی از سوی مشتری لغو قرارداد را در پی خواهد داشت.

برترین خدمات تشریفات مجالس ، ظروف کرایه ، اجاره میز و صندلی و دیگر ملزومات و تجیزات مجالس را از ما بخواهید.

خدمات مجالس ، شرایط عقد قرارداد ، ظروف کرایه ، اجاره میز و صندلی